بسته‌های I2P برای دبیان

Debian Buster, Ubuntu Bionic, and later

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

Debian or Ubuntu, All Versions

The Debian packages should work on most platforms running: بسته های I2P ممکن است بر روی سامانه های به غیر از موارد لیست شده در بالا کار کند. لطفا هر گونه مشکلی را در باره این بسته از طریق Trac در https://trac.i2p2.de اطلاع دهید.
 • روش 1: نسخه های اخیر اوبنتو و مشتقاتش ( اگر از دبیان استفاده نمیکنید آن را امتحان کنید)
 • روش 2: دبیان (شامل همه زیر شاخه های دبیان)

Instructions for Ubuntu and derivatives like Linux Mint & Trisquel

افزودن PPA با استفاده از ترمینال و نصب I2P
 1. یک ترمینال باز کنید و این دستور را وارد کنید:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  این دستور ریپوزیتوری PPA را به /etc/apt/sources.list.d خواهد افزود و کلید GPG امضای این ریپوزیتوری را دریافت خواهد کرد. استفاده از کلید GPG اطمینان میدهد که بسته ها در هنگام دریافت دستکاری نشده اند.
 2. نرم‌افزار مدریریت بسته خود را از افزوده شدن PPA با این دستور آگاه کنید:
      sudo apt-get update
  این دستور جدیدترین لیست نرم‌افزار ها را از هر مخزن که در سیستم شما لیست شده باشد درخواست خواهد کرد ،این شامل مخزن I2P PPA هم میشود که با دستور قبل اضافه شد.
 3. شما آماده نصب I2P هستید!
      sudo apt-get install i2p
اضافه کردن PPA از طریق سیناپتیک
 1. سیناپتیک را اجرا کنید (System -> Administration -> Synaptic Package Manager).
 2. پس از اجرای سناپتیک ، Repositories را از منوی Settings انتخاب کنید
 3. روی زبانه Other Sources کلیک کنید و Add را انتخاب کنید. این کد را در قسمت APT-line وارد کنید ppa:i2p-maintainers/i2p و روی Add Source کلیک کنید. روی Close کلیک کنید و سپس روی Reload.
 4. In the Quick Filter box, type in i2p and press enter. When i2p is returned in the results list, right click i2p and select Mark for Installation. After doing so you may see a Mark additional required changes? popup. If so, click Mark then Apply.
بعد از پایان عملیات نصب میتوانید به مرحله بعد شروع I2P رفته و آن را برای سیستم خود پیکربندی کنید

دستور‌العمل برای دبیان

Currently supported architectures: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Note: The steps below should be performed with root access (i.e., switching user to root with su or by prefixing each command with sudo).

 1. Ensure that apt-transport-https and curl are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, add lines like the following to /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.

  For Buster (stable):
    deb https://deb.i2p2.de/ buster main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ buster main
  

  For Stretch (oldstable):
    deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main
  

  For Jessie (oldoldstable):
    deb https://deb.i2p2.de/ jessie main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ jessie main
  

  For Wheezy (obsolete):
    deb https://deb.i2p2.de/ wheezy main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ wheezy main
  

  Note: If you are running Debian Sid (testing), then you can install I2P directly from Debian's main repository:
   sudo apt-get install i2p
   
 3. Download the key used to sign the repository:
  
   curl -o i2p-debian-repo.key.asc https://geti2p.net/_static/i2p-debian-repo.key.asc
  

 4. Check the fingerprint and owner of the key without importing anything:
    
   gpg -n --import --import-options import-show i2p-debian-repo.key.asc
    
 5. افزودن کلید به دسته کلید APT:
    
   sudo apt-key add i2p-debian-repo.key.asc
    
 6. مدیریت بسته خود را با وارد کردن کد زیر از وجود مخزن جدید آگاه کنید
    
   sudo apt-get update
    
  این دستور آخرین فهرست نرم‌افزارها را از همه مخازن فعال شده در دستگاه شما بازیابی میکند ،که شامل مخزن I2P نیز میشود که در مرحله 1 افزوده شد.

 7. شما اکنون آماده نصب I2P هستید ! نصب بسته ی i2p-keyring این اطمینان رو به شما میدهد که بروزرسانی ها را با کلید GPG مخازن دریافت خواهید کرد.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
   

After the installation process completes you can move on to the next part of starting I2P and configuring it for your system.

عملیات پس از نصب

با استفاده از این بسته های I2P ، روتر I2P را میتوان با یکی از این سه روش اجرا کرد:
 • "on demand" using the i2prouter script. Simply run "i2prouter start" from a command prompt. (Note: Do not use sudo or run it as root!)
 • "on demand" without the java service wrapper (needed on non-Linux/non-x86 systems) by running "i2prouter-nowrapper". (Note: Do not use sudo or run it as root!)
 • as a service that automatically runs when your system boots, even before logging in. The service can be enabled with "dpkg-reconfigure i2p" as root or using sudo. This is the recommended means of operation.

When installing for the first time, please remember to adjust your NAT/firewall if you can. The ports to forward can be found on the network configuration page in the router console. If guidance with respect to forwarding ports is needed, you may find portforward.com to be helpful.

Please review and adjust the bandwidth settings on the configuration page, as the default settings of 96 KB/s down / 40 KB/s up are fairly conservative.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.