پست الکترونیکی

لطفا از این نشانی ایمیل ها برای در خواست پشتیبانی استفاده نکنید. این فهرست ایمیل ها عمومی نیست. ما از طریق این ایمیل ها به درخواست پشتیبانی پاسخ نمیدهیم.

 • press _at_ geti2p.net - Press contact
  GPG Key fingerprint: 8736 C702 E83E E8A6 D2F1 6CF3 7EB8 9548 0027 B05F
 • security _at_ geti2p.net - Vulnerability disclosure
  GPG Key fingerprint: EA27 06D6 14F5 28DB 764B F47E CFCD C461 75E6 694A
  Public key

IRC

Our primary IRC network is the Irc2P network within I2P; a default tunnel to this network is set up with new router installs. We are also present on multiple standard networks like OFTC, EIN and Freenode. All I2P-related channels on all these network are linked to the main channels on Irc2P via relay bots.


فهرست کانال ها:

#i2p    گفتگو های عمومی در مورد I2P و کمک به انجمن 
#i2p-chat خارج از موضوع
#i2p-dev  گفتگو توسعه دهندگان
#i2pd-dev Purple I2P (I2Pd) Development talk
#Abscond  Abscond browser bundle discussion and development

تالار گفتمان

Please visit our I2P user forum, which is frequented by developers/contributors too - i2pforum.net (available on clearnet at https://i2pforum.net and on I2P at http://i2pforum.i2p)

Most of the discussion about I2P's development happens on the I2P developer forum (only reachable from within I2P network). This is usually the best place to start with inquiries, if the dev IRC channel is inactive.

فهرست اطلاع رسانی

I2P has recently reinstated it's mailing lists, and they are primarily used to discuss I2P Browser development.

اشتراک

برای اشتراک در یک فهرست اطلاع رسانی، به صفحه اطلاعات فهرست (در زیر پیوند داده شده) رفته و فرم را پر کنید.ایمیل های داخلی I2P (foobar@mail.i2p) قابل استفاده است.

لغو اشتراک

برای لغو اشتراک از یک فهرست اطلاع رسانی یا ویرایش اطلاعات، به صفحه اطلاعات فهرست (در زیر پیوند داده شده) رفته آدرس ایمیل اشتراک خود را وارد کنید.

لیست ها

 • i2p-browser-dev (آرشیو)
  گفتوگوی توسعه دهندگان I2P - هرچیزی در ارتباط با توسعه I2P
 • i2p-browser-announce (آرشیو)
  گفتوگوی کلی درباره I2P - هر چیزی که درخور فهرست های دیگر نیست
 • i2p-outproxy-dev (آرشیو)
  گفتوگوی کلی درباره I2P - هر چیزی که درخور فهرست های دیگر نیست