لینک ها و منابع توصیه شده

مراجعه کنید به لینک ارائه ها ،ویدئو ها ،آموزش ها در رابطه با I2P